NPA Warning

कर्जदार, जामिनदार यांना विनम्र आवाहन सर्व कर्जदार व जामिनदार, ग्राहकांना विनंती करणेत येते की, आपण आपले कर्ज खाते NPA होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपले खाते थकीत झालेस, कर्जदार व जामिनदारांच्या कर्ज खात्याची माहिती बँकेमार्फत Credit Information Company जसे की, सीबील यांचेकडे पाठविली जाते. त्यामुळे त्यांचा सिबिल score कमी होतोच, शिवाय पतमुल्यांकन ही कमी होते.

NPA Warning Read More »

86 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

सभासदांस कळविण्यात येते कि, बँकेची ८६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, दिनांक १६/०९/२०२३ रोजी दुपारी ३:०० वाजता श्री. दशाश्री माळी वाणिक समाज हॉल, मसोली, डहाणू रोड येथील सभागृहात आयोजित केली आहे. सादर सभेत खाली नमूद केलेल्या विषयांवर विचार करण्यात येईल. तरी सर्व सभासदांनी वेळेवर उपस्थित राहावे, हि विनंती. सभेपुढील विषय मा. संचालक मंडळाच्या आदेशावरून— सुनील

86 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस Read More »

A message from the Chairman

सन्माननीय सभासद बंधु आणि भगिनींनो, आपल्या बँकेचा दिनांक 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या वर्षाचा वैधानिक लेखापरिक्षकांनी तपासलेले ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक, आपणासमोर संचालक मंडळाच्या वतीने सादर करीत आहे. यावर्षी आपला कर पूर्व नफा ₹168.16 लाख झाला आहे. तसेच करोत्तर नफा ₹117.16 लाख झाला आहे. आपले भाग भांडवल ₹427.21 लाखावरून ₹424.94 लाखापर्यंत वाढले आहे. आपले स्वनिधी

A message from the Chairman Read More »

Welcome to the site

We are pleased to announce the official website of The Dahanu Road Janata Co-operative Bank Limited on dahanujanatabank.com address. As a loyal patron and customers of the bank, you can access to annual reports, various resources, forms for download and updates of bank on a regularly. Thank you.

Welcome to the site Read More »