86 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस

सभासदांस कळविण्यात येते कि, बँकेची ८६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, दिनांक १६/०९/२०२३ रोजी दुपारी ३:०० वाजता श्री. दशाश्री माळी वाणिक समाज हॉल, मसोली, डहाणू रोड येथील सभागृहात आयोजित केली आहे. सादर सभेत खाली नमूद केलेल्या विषयांवर विचार करण्यात येईल. तरी सर्व सभासदांनी वेळेवर उपस्थित राहावे, हि विनंती.

सभेपुढील विषय

 • मागील दिनांक २५/०९/२०२२ रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
 • दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेर संचालक मंडळाचा वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षेत ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक मंजूर करणे व वैधानिक लेख परीक्षकांच्या अहवालाची नोंद घेणे.
 • संचालक मंडळाने शिफारस केल्याप्रमाणे सन २०२२-२३ च्या नफा विभागणीस मंजुरी देणे.
 • आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ साठी संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या अंदाज पत्रकास मंजुरी देणे.
 • सन २०२१-२२ या वर्षाच्या वैधानिक लेखापरीक्षण दोषदुरूस्ती अहवालाची नोंद घेणे.
 • महाराष्ट्र शासनाच्या एकरकमी कर्ज परतफेड योजने अंतर्गत केलेल्या कर्जखात्यांची नोंद घेणे.
 • बँकेने तयार केलेल्या स्टेफिन्ग पॅटर्नला मान्यता देणे.
 • बँकेच्या संचालक मंडळाने सुचविलेल्या पोट-नियम दुरुस्तीस स्वीकार करणे व मंजुरी देणे.
 • ह्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर नसलेल्या सभासदांची रजा मंजूर करणे.
 • मा. अध्यक्ष यांचे पूर्वपरवानगीने आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा विचार करणे.

मा. संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
— सुनील चोपडे
वरिष्ठ व्यवस्थापक

ठिकाण: मुख्य कार्यालय, डहाणू रोड
दिनांक: २६/०७/२०२३

सभासदांस सूचना

 • गणसंख्येच्या अभावी सभा तहकूब झाल्यास वरील सभा त्याच ठिकाणी, त्याच दिवशी अर्ध्या तासानंतर उपरोक्त विषयांसाठी होईल. त्या सभेस गणसंख्येचे बंधन असणार नाही.
 • वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील विषयांच्या बाबत ज्या सभासदांचे काही प्रश्न वा सूचना असतील तर त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी सात दिवस आधी कार्यालयीन वेळेत बँकेच्या मुख्य-कार्यालयात लेखी स्वरूपात कळवावे .
 • तपशीलवार अहवालाच्या प्रती, बँकेच्या मुख्य कार्यालयात व शाखा कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
 • वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व वार्षिक अहवालाची प्रत बँकेच्या वेबसाईट www.dahanujanatabank.com वर प्रसारित केली आहे.